Hirvieläinten metsästyssääntö

Hirvieläinten metsästyssääntö 


PATTIJOEN METSÄSTYSSEURA RY


YLEISTÄ 

Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästys-tapoja ja metsästysseuran sääntöjä sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.

Pattijoen Metsästysseuran hallinnoima hirven metsästyssääntö, joka hyväksytään vuosittain seuran yleisessä kokouksessa. Seuran säännöt ja hirven metsästyssääntö koskevat jokaista hirven metsästykseen osallistujaa. Jokaisen metsästykseen osallistujan on näihin sääntöihin perehdyttävä.

Säännöt ovat saatavilla seuran nettisivuilla tai pyytämällä metsästyksen johtajalta tai seuran toimihenkilöiltä.

Kaadettavaksi anottavien hirvien lukumäärät sopeutetaan alueen kantojen vuosituottoon, tutkimukseen ja luvanmyöntäjän suosituksiin sekä maa- ja metsätalouden ja tieliikenteen vahinkomääriin.

Hirven metsästykseen osallistuvat ovat seuran tasavertaisia jäseniä, joilla on seuran jäsenistölleen asettamat yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet. Metsästys tapahtuu seuran vuokraamilla mailla, joista seura maksaa myös korvauksia vuokranantajille. Hirven metsästys on seuran yksi toimintamuoto.


METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA


1. Metsästys tapahtuu seuran vuokraamilla metsästysmailla.

2. Edistää yhteishengen luomista seurassa ja seurueessa.

3. Välttää kilpailuluonteista metsästystä seurueen muiden jäsenten kanssa.

4. Maanvuokraajille viedään lihapala vuorovuosina. Asian hoitaa hirvijaosto.


KAATOLUVAT


1. Kaatolupa-asioista seuran puolesta neuvottelevat lupa-anomuksen käsittelijän, luvan myöntäjän ja mahdollisten yhteislupakumppaneiden kanssa seuran nimenkirjoittajat tai vuosikokouksen tai johtokunnan tehtävään nimeämät jäsenet. Muusta metsästykseen liittyvästä hallinnollisesta toiminnasta vastaa seuran johto.


OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEEN MUODOSTAMINEN


1. On suorittanut hyväksyttävästi voimassaolevan ja tarvittavan ammuntakokeen ja perehtynyt voimassa olevaan metsästyslainsäädäntöön, metsästyslakiin, asetuksiin ja määräyksiin.

2. On luonteenominaisuuksiensa, metsästystaitonsa ja kokemuksensa puolesta ko. metsästykseen sovelias sekä omaa riittävän (sellaisen) aseenkäsittelytaidon, että hänet voidaan seurueeseen hyväksyä.

3. Noudattaa seuran sääntöjä ja metsästyksenjohtajan antamia määräyksiä tinkimättä.

4. Seuran kaikki jäsenet ovat oikeutettuja liittymään seurueeseen, ilmoittautumalla ampujaksi.


METSÄSTYKSEN JOHTO JA MUU TEHTÄVÄJAKO


1. Varsinaisesta hirvenmetsästyksestä vastaa sen hetkinen metsästyksen johtaja.

2. Metsästyksen varajohtajat ym. tarpeelliset henkilöt valitaan hirven metsästysseurueen kokouksissa.


METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT


1. Passipaikalta ei saa poistua kesken pyynnin, jos siitä ei johtajan kanssa erikseen sovita.

2. Passipaikat arvotaan päivittäin. (kts passiin viejän tehtävät).

3. Metsästyksen johtaja määrää kullakin metsästyskerralla passiin ohjaavat henkilöt. Kyseinen ohjaaja (hlö) jää sen passilinjan viimeiseksi

4. Passimiehen tai passiin ohjaavan tulee varmistaa ampumasuunnat, sekä selvittää muiden passimiesten sijainti. Mikäli passimiehen ohjaa passiin toinen metsästäjä, tulee hänen määrittää ampumasuunnat sekä kertoa muiden passimiesten sijainnit.

5. Mikäli ohjatussa passipaikassa on ns. hirvitorni on siihen nouseminen, oleminen ja laskeutuminen jokaisen metsästäjän omalla vastuulla. (Metsästäjävakuutus ei korvaa mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa).

6. Aseet ladataan vasta passipaikalla. Patruunat poistetaan ja metsästys lopetetaan välittömästi, kun kokoon kutsunta on tapahtunut.

7. Kokoon kutsuminen tapahtuu ennalta sovitulla tavalla ja kokoon kutsuttaessa kaikki kokoontuvat ennalta sovittuun paikkaan.

8. Koiran haukulle menee vain koiran ohjaaja tai erikseen siihen määrätty henkilö

9. Ampujan tulee aina ampuessaan painaa mieleen ampumasuunta ja merkitä hirven mahdollinen poistumissuunta, sekä ampumishetkellä oleva oma paikka.

10.Ampujan tulee muistaa, että 200 m on pisin matka, jonka ampuja saa seurata ampumaansa hirveä.

11.Jos eläintä ei löydy on tehtävä välittömästi ilmoitus johtajalle viestintä välineellä / puhelimella tai viestittämällä esim. passilinjaa pitkin. Ilmoituksen annettuaan ampuja pysyy rauhallisena paikallaan.

12.Onnistuneen kaadon jälkeen ilmoitetaan välittömästi ja ensimmäisenä metsästyksen johtajalle.

13.Kaatoluvan viimeistä hirveä pyydettäessä ampuja varmistaa, että kohteena oleva hirvi on käskynjaolla päätetty eläin. Laukauksen kuuluessa lopetetaan pyynti välittömästi ja odotetaan johtajan ilmoitusta.

14.Pyynnistä saa olla pois vain työesteen, sairauden tai perhetapahtuman vuoksi, mutta muutoin jahtiin on kuitenkin osallistuttava keskimäärin kaksi kertaa jokaista pyyntiviikkoa kohti.

15.Metsästäjän sairastuttua vakavasti kesken pyyntikauden saa jäsen lihaosuutensa täysimääräisenä.

16.Alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena ei saa osallistua pyyntiin.

17.Metsästykseen liittyvät paperit ja patruunat tarkastetaan lain edellyttämällä tavalla.

18.Risukkoon tai muutoin epävarmoissa tilanteissa jätetään ampumatta, eikä ammuta 100 m kauemmas.

   Ammutaan vain varmoille ja turvallisille paikoille.

19.Kesken päivän pyyntiin tuleva jäsen ei saa osallistua pyyntiin, ennen kuin on ilmoittautunut ko. päivän metsästyksen johtajalle.

20.Hirven metsästysaikana lupa koiran koulutukseen on kysyttävä metsästyksen johtajalta.

21.Koirien käytöstä ja käyttövuoroista sovitaan hyvissä ajoin etukäteen. Tulkintatilanteet ratkaisee metsästyksenjohtaja tasapuolisuutta noudattaen.

22.Pyynnin lopettamisesta ennen pyyntiajan päättymistä tai kannan vähäisyydestä johtuen päättää johtokunta hirvijaoston / jäsenistön esityksestä.

OSALLISTUMISVELVOLLISUUS


1. Välittömästi kaadon jälkeen kaatajan molemmin puolin olevat viereiset metsästäjät osallistuvat automaattisesti kaadetun hirven ja muuhun siinä kokonaistehtävässä tarvittavaan toimintaan.

2. Yksin ei saa mennä pyyntiin ilman sinä päivänä olevan pyynninjohtajan lupaa.

3. Metsästäjät jotka eivät osallistu kaadetun hirven poisvetämiseen metsästä, tulee vuorollaan osallistua majalla hirven jälkikäsittelyyn ja niihin liittyviin toimintoihin.

4. Metsästäjän tulee osallistua tai muuten avustaa seuraa hirvien havaintojen teossa Omaan Riistaan.

AMPUMATAITO


1. Jäsenen tulee huolehtia vuosittain seurueen päättämällä tavalla mpumataitonsa ylläpitämisestä.

2. Hirvenmetsästykseen aikovan jäsenen on käytävä joka kesä vähintään kahdesti harjoitusammunnoissa.


HAAVOITTAMISTILANNE


1. Metsästyksenjohtajan määräämä henkilö seuraa haavoittunutta hirveä.

2. Mikäli metsästyksenjohtaja ei ole toisin määrännyt, ampuja saa seurata haavoitetun hirven jälkiä, merkiten ne ja sotkematta enintään 200 metriä. Ammutun hirven jäljille lähteminen on aina ilmoitettava naapuripasseille.


KAATAJAMÄÄRITYS


1. Tulkintatilanteissa hirven kaatajaksi nimetään henkilö, joka on todennäköisimmin ampunut siihen ensimmäisen tappavan osuman. Sellaiseksi katsotaan laukaus, joka normaalisti tappaa eläimen kahdessa tunnissa osumasta.

2. Tulkintatilanteissa kaatajan nimeämisen tekee metsästyksenjohtaja kuultuaan kaikkia tapahtuman osapuolia ja muita todistajia.

3. Tulkintatilanteissa kaatajaksi on nimettävissä useampikin henkilö, jotka jakavat kaatajalle kuuluvan saalisosuuden keskenään.

4. Kaataja täyttää kaatoilmoituksen ja huolehtii kirjaamisesta Omaan Riistaan.


SAALIIN JAKO


1.  Saalis jaetaan tasapuolisuutta noudattaen hirvijaoston / hirvenmetsästäjien yhteisesti määräämällä periaatteella.

2. Kaadetun hirven pää mahdollisine sarvineen ja syötävät sisäelimet kuuluvat metsästysperinteiden mukaisesti hirvenkaatajalle, pois lukien metsästysvieraat, joiden osuudesta sovitaan etukäteen.

RIKKOMUSSEURAAMUKSET, ERIMIELISYYSRATKAISUT


1.  Lainsäädännön, seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön tai metsästyksen johtajan antamien ohjeiden rikkomiset käsitellään välittömästi metsästyksen johtajan ja varajohtajien sekä seuran edun niin vaatiessa tarvittaessa johtokunnan toimesta. Metsästyksen johtaja siirtää tahallisissa ja tuottamuksellisessa, vakavissa rikkomuksissa asian käsittelyn viranomaisille ja informoi johtokuntaa.

2. Rangaistuksena on määräaikainen toiminta majalla tapahtuvassa hirven käsittelyssä tai muu seuran hyväksi tapahtuva toiminta.

3. Metsästäjän suorittamia rikkomuksia voivat olla poikkeaminen eläintä ammuttaessa lajiin, sukupuoleen tai ikään nähden, ilman metsästyksen johtajan lupaa.

4.  Seuran hirvijahtiin osallistuvan on noudatettava hyviä metsästystapoja ja edistettävä maanomistajille ja muille ulkopuolisille metsästyksestä annettavaa myönteistä kuvaa.

PEIJAISET


1.  Onnistuneen hirvenmetsästyksen johdosta pidetään hirvijaoston järjestämät hirvipeijaiset ja siihen mahdollisesti liittyvät toiminnot.

KUSTANNUKSET


1.  Hirvenmetsästykseen osallistujat suorittavat lain määräämän kaatolupamaksun ja mahdollisesti hirvenmetsästäjäin omalla päätöksellään kannettaviin lisämaksuihin, joilla peitetään ao. toimintaan liittyviä kustannuksia.

2. Seuran edun niin vaatiessa johtokunta esittää hirvijaostoa luovuttamaan / myymään lihaa seuran hyväksi.

3. Myytäessä / luovutettaessa lihaa seuran laskuun seura suorittaa kaatolupamaksut.


YHTEISTOIMINTA


1.  Jäsenen tulee edistää naapuriseurojen välistä yhteistoimintaa.

2. Haavoittuneen hirven ylittäessä metsästysalueen rajan, otetaan välittömästi yhteyttä naapuriseuraan.


METSÄSTYSVIERAAT


1.  Maksavien vieraiden hirven metsästykseen liittyvistä asioista on neuvoteltava seuran johtokunnan kanssa, jolloin määritellään vierailusta mahdollisesti asetettavista ehdoista.

Metsästysseuran kesäkokouksen 1.8.2017, talvikokous 26.2.2018 hyväksymä hirven metsästyssääntö.