Pattijoen Metsästysseura ry:n säännöt

Päivitetty 25.2.2020 

1 §

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA
Yhdistyksen nimi: Pattijoen Metsästysseura ry.
Toimipaikka: Pattijoki
Kotikunta: Raahe
Yhdistys on perustettu tammikuun 11 p:nä 1914 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on Suomi. Yhdistysrekisterinumero 2181

2 §

SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
3) metsästysampumaurheilua
4) kenneltoimintaa ja
5) sidosryhmäyhteistyötä

3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään ja harjoittamalla valistustoimintaa;
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisilla luvilla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa
8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa
9) järjestämällä arpajaisia ja huvitilaisuuksia
10) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista aineetonta ja aineellista omaisuutta

4 §

SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi-, tai koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka asuu Pattijoen Metsästysseura ry:n toiminta-alueen sisällä tai riittävän suuresta, metsästykseen sopivasta alueesta metsästysvuokrasopimuksen tehnyt maanomistaja. 

Jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Koejäsenen tulee asua seuran toiminta-alueella koko koejäsenyyden ajan. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Seuran kilpailujäseneksi voi johtokunta erillisen anomuksen perusteella valita hyvämaineisia metsästysharrastuksen kilpailutoimintoja harrastavia henkilöitä. Kilpailujäsenellä ei ole metsästysoikeutta. Vuosittaisen kilpailujäsenmaksun vahvistaa vuosikokous, liittymismaksua ei ole.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannatus henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannatus yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannatus henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Metsästysoikeus johtokunnan päätöksen mukaan.

Johtokunta esittää talvikokoukselle vuoden aikana uudet hyväksytyt jäsenet.

5 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT
Varsinainen jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun, jota ei palauteta, sekä eräpäivään mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruudet seuran talvikokous vuosittain määrää.

Pinta-alaltaan riittävän suuren metsästysvuokrasopimuksen kautta jäsenyyden saanut henkilö on vapautettu jäsenmaksuvelvoitteista.

Koejäseneltä peritään talvikokouksen päätöksen mukainen jäsen- ja liittymismaksu, joita ei palauteta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä. Hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran johtokunta tai hirviseurue, joka informoi asiasta johtokuntaa.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista. Kannattavilta henkilö- tai yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.

6 §

SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §

SEURASTA EROTTAMINEN
Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka:
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa.

Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Seurasta erottaminen voi olla myös määräaikainen.

Johtokunta voi myös antaa jäsenelle suullisen nuhtelun tai kirjallisen varoituksen. Kirjallinen varoitus merkitään tiedoksi seuraavan yleisen kokouksen pöytäkirjaan.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran omaisuudesta.

8 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi- helmikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän (7 ) päivää ennen kokousta
1) Kokouksen määräämässä, paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä ja seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella tai
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille

9 §

TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2) Todetaan kokouksen laillisuus,
3) Hyväksytään työjärjestys,
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
6) Toimitetaan joka toinen vuosi johtokunnan puheenjohtajan vaali,
7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
8) Valitaan tarpeelliset jaostot ja muut toimielimet,
9) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaalit
10) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma ja hirvieläinten metsästyssääntö alkanutta toimintavuotta varten
11) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen, kannattajajäsen- ja kilpailijajäsenmaksujen suuruudesta.
12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio
13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi,
14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä tarvittaviin yhteisöihin.
15) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
16) Päätetään toimialueen yhdistyksille ja jäsenliitoille tehtävistä esityksistä.
17) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10 §

KESÄKOKOUSASIAT
Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

11 §

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN
Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat on toimitettava seuran arkistoon. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin, sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymis-maksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta, tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14 §

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI
Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15 §

SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi valittu puheenjohtaja ja 2 vuodeksi kerrallaan valitut kuusi (6) jäsentä ja neljä varajäsentä.

Johtokuntaan pyritään valitsemaan ensisijaisesti kolme (3) maanomistajien edustajaa ja kolme (3) muuta jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on erovuorossa joka vuosi kolme ja varajäsenistä kaksi. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa on arvan perusteella kolme johtokunnan jäsenistä ja kaksi varajäsentä. Toisena vuotena valitan samoin kolme johtokunnan jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet voidaan valita korkeintaan viisi (5) kaksivuotiskautta peräkkäin.

Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan.

Lisäksi johtokunta valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheen- johtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16 §

PÄÄTÖSVALTAISUUS
Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on saapuvilla.

17 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18 §

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa
sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan, sekä valita tarvittavat henkilöt,
toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7) nimetä edustajat eri yhteisöihin tai yhdistysten kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;
8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
9) pitää seuran jäsenluetteloa;
10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
12) hyväksyä ja erottaa jäsenet;
13) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
14) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
15) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

19 §

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN METSÄSTYSSÄÄNNÖT Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys - Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo). Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi tarvittaville henkilöille ja yhteisöille.

21 §

MUUTA
Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

Säännöt päivitetty 4,5,7 ja 15§ osalta; käsitelty johtokunta kokouksessa 21.11.2019/27.1.2020/17.2.2020 sekä vuosikokouksessa 25.2.2020. Sääntömuutokset lähetetty Patentti- ja rekisterihallitukseen 2.4.2020. Hyväksymispäätös PRH 2.4.2020.

Säännöt päivitetty 4§ osalta; käsitelty johtokunnan kokouksessa 20/7/2017 sekä kesäkokouksessa 1.8.2017

Säännöt käsitelty johtokunnan kokouksissa 6/11 2003, 19/11 2003, 20/11 2003, 1/12 2003, 18/12 2003 ja 15.1.2004 I. Seuran yleisessä vuosikokouksessa 29.1.2004.
2. Seuran ylimääräinen vuosikokous 29. 3.2004
Nämä säännöt lähetetty yhdistysrekisteriin 25.10.2005 / Veikko Sipola
Palautettu PRH:sta tarkennuksia varten 4.5.06 tarkastaja Tarja Mäkelä /vs
- korjauskehoitus Dno 2005/017964Y / 4.5.06
Johtokunta käsitellyt pyydetyt muutokset 30.5 .06
Toimitettu Raahen Maistraattiin 1.6.06